Voorbeeldbrief verjaring vordering

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief verjaring vordering. Een vordering is namelijk niet oneindig opeisbaar. Na een bepaalde termijn is de vordering namelijk verjaard. De schuldeiser kan betaling van deze vordering daarna niet meer afdwingen. Als de vordering is verjaard dient u zelf actie te ondernemen.

Er zijn verschillende verjaringstermijnen namelijk 2 jaar, 5 jaar of 20 jaar.  De meest gangbare vorderingen hebben een verjaringstermijn van vijf jaar. Bijvoorbeeld vorderingen met betrekking tot huurbetaling, abonnementen, het leveren van een dienst.

Er dient te worden opgemerkt dat een vordering kan worden gestuit. Dit betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen. Dit kan door middel van het aanmanen van de debiteur.

 

Voorbeeldbrief verjaring vordering

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: vordering verjaard

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> ontving ik van u het verzoek om de vordering <inhoud vordering> aan u te voldoen.
U vordert in deze brief een bedrag van <bedrag>. De oorspronkelijke factuurdatum is <datum>. Deze vordering is verjaard.

Ik verzoek u deze vordering in uw administratie af te boeken. Van het sluiten van deze vordering ontvang ik graag een bevestiging. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

<naam>