Wanneer hoef ik geen alimentatie meer te betalen

Als u als echtpaar besluit uit elkaar te gaan, heeft u een financiële verplichting om elkaar te onderhouden. Dit om te voorkomen dat een van de partners door de scheiding in financiële problemen komt. De duur van deze onderhoudsverplichting is onderhoud. Er zijn ongeveer twee bepalingen met betrekking tot alimentatie bij echtscheiding. Naast het regelen van financiële ondersteuning voor de wederpartij, kunnen er regelingen zijn voor het nakomen van kleine alimentatieverplichtingen.

Een alimentatieregeling is een regeling waarbij de meest beslissende partner verplicht is de andere partner financieel te ondersteunen. De partner met de meeste financiële middelen moet periodiek een vast bedrag afstaan ​​aan zijn ex-partner. De regeling gaat in bij echtscheiding, maar ook bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Daarnaast zal de regeling van kracht zijn als de ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan.

Er zijn twee verschillende soorten alimentatieregelingen

Partneralimentatie is een regeling waarbij er financiële ondersteuning is om te voorkomen dat een van de twee partners door echtscheiding niet in het levensonderhoud kan voorzien.

Kinderalimentatie is een regeling waarbij een gescheiden ouder financiële steun verleent bij de zorg voor, de opvoeding en de ontwikkeling van een minderjarig kind.

Waarom er sprake is van een alimentatieregeling bij een scheiding

Onderhoudsverplichtingen maken deel uit van de onderhoudsverplichtingen die partners zijn overeengekomen door huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Gescheiden partners kunnen zelf invulling geven aan alimentatieregelingen, maar doen zij dat niet (wat in de praktijk vaak gebeurt), dan treden er enkele wettelijke regels in werking. Dit voorkomt dat mensen door een scheiding in financiële problemen komen.

Wanneer hoef je geen partneralimentatie meer te betalen?

Vanaf 2020 wordt de partneralimentatie vastgesteld voor een half jaar huwelijk of geregistreerde partners, tot een maximum van 5 jaar.

Bent u niet getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is partneralimentatie alleen nodig als u hierover in uw samenlevingscontract afspraken heeft gemaakt. Als u samenwoont zonder samenlevingscontract, is er geen partneralimentatieplicht. Daarnaast is partnerondersteuning niet (meer) nodig als:

  • Eén van de ex-partner overlijdt.
  • De ex partners hebben samengewoond maar geen afspraak gemaakt in een samenlevingscontract.
  • De wettelijke duur voor partneralimentatie is verstreken.
  • De ex partners zien over en weer af van partneralimentatie.
  • De ex partners beiden willen stoppen met de partneralimentatie. Het is verstandig deze afspraak op papier te zetten en samen te ondertekenen. Je hoeft dan niet meer naar de rechtbank.
  • De ontvangende ex-partner gaat samenwonen, gaat trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan.
  • Eén van ex partners wil de partneralimentatie stoppen en de ander wil dit niet. In dit geval moet je dan met behulp van een advocaat een verzoek indienen bij de rechter. De rechter bepaalt of dit verzoek kan doorgaan of niet.

Wanneer hoef je geen kinderalimentatie meer te betalen?

Voor de opvang van minderjarige kinderen (en de daarbij gemaakte kosten) gelden kinderbijslagprogramma’s. Deze regeling geldt voor kinderen vanaf 21 jaar. Veel gescheiden ouders denken dat kinderen geen kinderalimentatie hoeven te betalen als ze 18 worden, maar dat is niet zo. Kinderen ouder dan 18 jaar zijn ontvangers. Alimentatie hoeft niet op de rekening van de andere ouder te worden gestort en kan direct worden overgemaakt naar de eigen rekening van het kind. Volledigheidshalve zou het goed zijn te vermelden dat de rechter in schrijnende omstandigheden (bijvoorbeeld bij een kind met een lichamelijke of geestelijke handicap) uitzonderingen kan maken op de wettelijke regels en de betaling van kinderalimentatie kan afdwingen voor een langere periode.