Wet Victoria: burgemeester sluit woning na schietincident

Wet Victoria: burgemeester sluit woning na schietincident

Dit artikel gaat over: burgemeester sluit woning na schietincident. We zagen dit afgelopen week in Breda gebeuren. Twee woningen werden s’nachts beschoten. Deze woningen gaan op last van de burgemeester maanden dicht. Wat is hiervan de juridische basis?


Juridische basis

De burgemeester heeft besloten de twee woningen te sluiten. Reden hiervoor was het volgende. De burgemeester is bang voor verstoring van de openbare orde. De burgemeester beroept zich op artikel 174a van de Gemeentewet. Ook wel bekend als de “Wet Victoria”. Dit als gevolg van de gedragingen die zich rondom deze woningen hebben plaatsgevonden. De sluiting is alleen mogelijk als er sprake is van een situatie waarbij de veiligheid en gezondheid van omwonenden in het geding is. De burgemeester is van mening dat de veiligheid van de bewoner(s) en de buurtbewoners niet meer kan worden gegarandeerd. De burgemeester heeft de woningen voor minimaal drie maanden gesloten. In deze drie maanden zal het schietincident worden onderzocht.


De Wet Victoria

Hieronder zal de Wet Victoria worden weergegeven. De burgemeester kan zich alleen op dit artikel beroepen als hij geen andere mogelijkheden voorziet om de verstoring van de openbare orde te voorkomen.

Artikel 174a Gemeentewet
1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord.

  1. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken.
  2. De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen.

  3. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is.

  4. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing. De burgemeester kan van de overtreder de ingevolge artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigde kosten invorderen bij dwangbevel.